เมืองซีอาน ดินแดนแห่งอารยธรรมจีน

china-48

เมืองซีอานถือได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน  นักท่องเที่ยวที่ทำการทัวร์จีน  จึงพากันมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองซีอานอย่างคับคั่ง  อย่างน้อยเมืองซีอานก็เปรียบเสมือนเป็นเมืองหลวงของมณฑลฉ่านซีในประเทศจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง  และเป็นเมืองหนึ่งที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จีนมาตั้งแต่เดิม  เพราะฉะนั้นเมืองซีอานจึงมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่นักท่องเที่ยวต่างก็ติดตามและค้นหาทุกครั้งที่ได้มีการทัวร์จีนอย่างสมบูรณ์แบบ  กับ “ เมืองที่มีความสงบสุขชั่วนิรันดร์”   

             ปัจจุบันเมืองซีอานถือเป็นแหล่งอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันโด่งดันระดับโลก   นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวจีนต่างก็ให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวในเมืองซีอานเป็นอย่างมาก  เพราะอย่างน้อยในระหว่างการเดินทางไปเมืองซีอาน  สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจคือเทศกาลชมดอกโบตั๋น  จะถูกกำหนดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีหรือเทศกาลสงกรานต์ในเมืองไทยนั่นเอง   หากนักท่องเที่ยวได้เดินทางมายังที่แห่งนี้ในระยะเวลาของเทศกาลชมดอกโบตั๋นด้วยแล้ว  นักท่องเที่ยวที่ทำการทัวร์จีนได้พบกับคุ้มค่าในบรรยากาศการชื่นชมดอกโบตั๋นที่สวยสดและงดงาม  แถมยังมีหลากหลายสีด้วยกัน  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีที่ค้นหาและยากที่จะได้พบเห็น  ดอกโบตั๋นจะชูช่ออย่างตระการตาและมีความหมายพิเศษอย่างทรงคุณค่าสำหรับชาวจีนมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  สัญลักษณ์เมืองจีนจึงยกให้กับดอกโบตั๋น  เพราะเป็นดอกไม้ที่มีความหมายดี ๆ เป็นมงคลและมีความพิเศษอัศจรรย์มากกว่าดอกไม้ชนิดอื่น ๆ อย่างแท้จริง

ปัญหาทัวร์จีนที่คุณควรรู้

ปัญหาของตลาดท่องเที่ยวจีนหรือ “ทัวร์จีน”ได้เกิดขึ้นมานาน และสั่งสมมาจนถึงปัจจุบันโดยมีแนวโน้มว่าปัญหาต่าง ๆ จะขยายมากขึ้นไปสู่ตลาดท่องเที่ยวอื่น ๆ ด้วย โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไทยได้เสนอขายบริการนำเที่ยวในราคาต่ำแก่นักท่องเที่ยวทัวร์จีนเพื่อจูงใจให้มาเที่ยว และมอบนักท่องเที่ยวให้บริษัทนำเที่ยว หรือมัคคุเทศก์ เพื่อมุ่งแสวงหาประโยชน์จากนักท่องเที่ยว เช่น ขาย Optional Tour ในราคาสูง หรือนำไปซื้อสินค้าที่มีคุณภาพต่ำแต่ราคาสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าประเภทอัญมณีต่าง ๆ ซึ่งวิธีการดังกล่าวต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไปรุนแรงยิ่งขึ้นถึงขนาดมีการขายทัวร์ศูนย์เหรียญ คือ ไม่เรียกค่าบริการนำเที่ยวจากนักท่องเที่ยวเลย
ซึ่งในปัจจุบันถึงขนาดที่มัคคุเทศก์ก็มุ่งหาประโยชน์จากนักท่องเที่ยวทัวร์จีนเหล่านั้นเช่นกัน ถึงกับจ่ายเงินซื้อตัวนักท่องเที่ยวจากบริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ ทำให้มีการมุ่งหาประโยชน์จากนักท่องเที่ยวโดยมิชอบมีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทัวร์จีนมีทัศนคติต่อประเทศไทยในทางลบ และนำสิ่งไม่ดีที่ตัวถูกขูดรีดไปเล่าให้เพื่อนคนจีนฟัง ซึ่งในอนาคตจะทำให้คนจีนไม่ประสงค์มาท่องเที่ยวประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงมีประกาศข้อกำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ นำเที่ยวตลาดจีน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ
•    การกำหนดราคาทัวร์มาตรฐานขั้นต่ำ
•    กำหนดอัตราค่าจ้างมัคคุเทศก์ตลาดจีน
•    ห้ามการขายนักท่องเที่ยวให้กับมัคคุเทศก์ และ
•    กำหนดราคารายการนำเที่ยวนอกรายการทัวร์ (Optional Tour)
แต่บัดนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปและปัญหาทัวร์จีนก็ยังคงมีอยู่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ชมรมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน และชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลายครั้ง และได้สรุปประเด็นปัญหาเข้าประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน กรมทะเบียนการค้า และกรมสรรพากร เพื่อกำหนดมาตรการให้ได้ผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของ คณะอนุกรรมการกิจการทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้พิจารณา ซึ่งในที่ประชุมได้ลงความเห็นสมควรกำหนดให้มีการแก้ไขปัญหา เป็น 2 มาตรการ ดังนี้
1.    มาตรการถาวร – พัฒนาคุณภาพมัคคุเทศก์ให้ได้มาตรฐานโดยให้บริการที่ซื่อตรงกับ
นักท่องเที่ยว  โดยส่งเสริมให้สถานบริการต่าง ๆ ในด้านการท่องเที่ยว เช่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านค้าสินค้าอัญมณี สถานที่แสดงกิจการบันเทิงต่าง ๆ อัตราค่าพาหนะในแหล่งท่องเที่ยว ค่าบริการอื่น ๆ จัดให้มีป้ายแสดงราคาเป็นภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ  พร้อมทั้งขจัดร้านค้าขายสินค้าคุณภาพต่ำ หรือราคาสูงเกินควรให้หมดไป  มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอัญมณี และร้านค้าที่ได้มาตรฐาน โดยแนะนำให้ซื้อจากร้านหรือสถาบันที่ทางราชการรับรอง หรือสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้การรับรองปรับปรุงมาตรฐานการค้าสินค้าอัญมณี
2.    มาตรการเฉพาะหน้า – ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องขายบริการนำเที่ยวในราคาที่ไม่ต่ำกว่า
มาตรฐานขั้นต่ำที่ ททท.ประกาศกำหนด  ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องขายรายการนำเที่ยวนอกรายการ (Optional Tour) ไม่สูงกว่าราคาที่ ททท.โดยความเห็นชอบจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวประกาศกำหนด
ซึ่งทั้งนี้เราคนไทยก็ต้องช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี  เป็นธรรมต่อผู้มาเยี่ยมเยือนและต้อนรับด้วยความจริงใจและรอยยิ้ม